Images
T
O
K
G
Ö
N
Ü
L

Tokgönül Hukuk & Danışmanlık Bürosu


Tokgönül Hukuk Bürosu, farklı sektörlerde mevcut özel ve tüzel kişilere Hukuki danışmanlık ve Avukatlık hizmeti vermektedir.

Hukuk Bürosunun temel çalışma prensibi, danışan ve müvekkillerine profesyonel ve yüksek kalitede hukuk hizmeti vermektir. Bu doğrultuda Avukatlık ve Hukuki danışmanlık hizmetlerini sunarken mevcut ihtilafları çözmenin ötesinde, gerçekleşmesi muhtemel ihtilafların oluşumunu engellemeyi amaçlamaktadır.

Tokgönül Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, kurumsal ve bireysel danışan ve müvekkillerine Hukuksal hizmet verirken hızlı ve sonuç odaklı çözüm stratejisi ile hizmet vermektedir. Müvekkil ve vekil arasındaki ilişki kuşkusuz ki güven esasına dayanmaktadır. Müvekkilin sorununa en etkili çözüm stratejisi ile, ortaya çıkması muhtemel Hukuksal problemleri henüz doğmadan çözüme kavuşturmak, ya da mevcut problemleri zamanı doğru kullanarak, doğru müdahalelerle çözümlemek prensibi ile çalışmaktadır.

Ticaret & Şirketler Hukuku

TOKGÖNÜL Hukuk Bürosu, Türk Ticaret Kanunu’nda sermaye şirketleri olan Anonim, Limited ve ayrıca gerçek şirketlere Avukatlık, hukuksal destek ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Sözleşmeler Hukuku

Tokgönül Hukuk Bürosu, müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu hukuki ilişkinin yapısına uygun sözleşmeler hazırlamakta, sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yükümlülükler hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapmakta ve sorunlarla karşılaşıldığında çözüm üretmektedir.

İş Hukuku

Tokgönül Hukuk Bürosu; İş hukuku alanında, gerek bireysel, gerekse tüzel kişiliği haiz yada kurumsal müvekkillerine tedbir amaçlı, önleyici destek ve danışmanlık hizmeti vermekle birlikte, İş hukukundan doğan birtakım uyuşmazlıklar yaşanması durumunda uyuşmazlıkların çözümü sürecinde de hizmet vermektedir.

Aile Hukuku

Tokgönül Hukuk Bürosu; Aile hukuku alanında, Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları ( Bunlara Bağlı Velayet, Nafaka, Tazminat, Mal Paylaşımına İlişkin İstemler, Şahsi münasebet tesisine ilişkin davalar, talepler ), Ailenin Korunmasına ilişkin Davalar....

500+


MÜVEKKİL

%98


BAŞARI ORANI

1500+


DAVA DOSYASI

HUKUKİ BİLGİLER VE HİZMETLER


Anlaşmalı Boşanmalar

Anlaşmalı Boşanmalar

Anlaşmalı boşanma Davası, eşlerin boşanma neticesi oluşacak hukuki ve mali sonuçlarında; velayet, tazminat, nafaka, mal paylaşımı..vb gibi....Devamını Oku

Çekişmeli Boşanmalar

Çekişmeli Boşanmalar

Çekişmeleri Boşanma Davaları günümüzde artarak devam eden, eşlerden biri ya da her ikisinin evlilik birliğini devam ettirecek ruh ve beden is....Devamını Oku

Velayet Hakkı

Velayet Hakkı

Velayet, günümüzde boşanma davalarında ciddi bir çekişme konusudur. Velayet hakkı; Reşit olmayan yani, 18 yaşından küçük çocuğun yaşa....Devamını Oku

Adi Şirket Ortaklığı

Adi Şirket Ortaklığı

İki ya da daha fazla gerçek kişinin emeklerini ve mallarını sermaye olarak birleştirerek meydana getirdiği ortaklık yapısı Adi şirkettir. A....Devamını Oku

Anonim Şirket

Anonim Şirket

Anonim şirket, pay sahiplerinin yalnızca taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile sorumlu olduğu, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş....Devamını Oku

Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı

Aile Hukuku’nun temelinde yer alan Boşanma Davalarından olan, anlaşmalı ya da Çekişmeli boşanma davalarında, tecrübe sahibi ve uzman bir ....Devamını Oku

Kadına Karşı Şiddet

Kadına Karşı Şiddet

Şiddet; kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan yada sonuçlanması muhtemel hareketleri, ....Devamını Oku

Limited Şirketler

Limited Şirketler

Sermaye paylarının toplamının oluşturduğu belirli sermayesi olan bir ya da daha fazla gerçek ya da tüzel kişilerin, bir ticaret unvanı ad....Devamını Oku

Sigorta Primleri Eksik Yatırılan İşçinin Hakları

Sigorta Primleri Eksik Yatırılan İşçinin Hakları

Emeklilik çalışma hayatının sona emesiyle bir çok işçi insanın hayalini kurduğu dinlenme dönemi olup, bu dönemi huzurlu ve rahat geçireb....Devamını Oku

İşe İade Davası

İşe İade Davası

İŞE İADE DAVA ŞARTLARI
İşe iade Davası sonucu, işçinin işe iade kararı verilebilmesi için bazı şartların gerçekleşmiş ....Devamını Oku

İş Hukuku Davaları

İş Hukuku Davaları

Kıdem ve İhbar Tazminatı Davaları:
İş davalarında işçi alacaklarına yönelik davaların içeriği kıdem ve ihbar tazminatla....Devamını Oku

Anlaşmalı boşanma tarafların boşanma ve sonuçları konusunda mutabık oldukları boşanmadır. Anlaşmalı Boşanmanın gerçekleşebilmesinin ilk şartı; evliliğin en az bir yıl sürmüş olmasıdır. Aksi halde taraflar Anlaşarak boşanamaz. Diğer bir şartı da; Evlilik Birliği’nin temelinden sarsılmasıdır. Evliliğin temelinden sarsılması; Evliliğin taraflardan biri veya ikisi içinde ortak yaşamanın çekilmez hale gelmesi anlamına gelmektedir. En önemli şart tabiki, Tarafların boşanmanın sonuçlarına ilişkin her konuda anlaşmaya varmasıdır. Taraflar her konuda anlaşmaya varmamış ise anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Anlaşmalı boşanma davası açılırken iki tarafın imzalamış ve üzerinde anlaşılmış bir protokolün bulunması gerekmektedir.
Boşanma davalarında süre davanın Anlaşmalı Boşanma Davası olarak mı, Çekişmeli Boşanma davası olarak mı açıldığına bağlı olarak değişiklik arz etmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları tarafların görülen ilk duruşma celsesine gelmesi halinde, dava dosyasına ilişkin başkaca bir eksiklik bulunmadığı taktirde, boşanma hususu tek celsede karara bağlanabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında dava taraflarının imza altına almış oldukları protokolü Hakim karşısında kabul etmeleri esastır ve gereklidir. Çekişmeli Boşanma davalarında ise süre çeşitli etkenlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Çekişmeli Boşanma Davalarında süreyi etkileyen unsurlar genelde tarafların Maddi&Manevi Tazminat talepleri, Nafaka talepleri, Velayet talepleri, Malvarlığına ilişkin talep olup olmadığı, Tanık sayısı, dosyanın bilirkişi incelemesine gerek olup olmadığı gibi konulardır. Ortalama bir süre vermek gerekirse, çekişmeli boşanma davaları 1-2 yıl arasında karara çıkmakta dosya taraflarca temyiz edildiği taktirde, Yargıtayda geçen süre ile bu süre 3-4 yıla kadar nihayete ermektedir.
Nafaka davalarında mahkemeler sabit bir nafakaya hükmettiği takdirde belirli durumlarda nafaka miktarı günün koşullarına göre düşük kalmaktadır. Bu durumu engellemek adına iki çözüm getirilmiştir. İlk olarak nafaka kararı alınırken nafakanın artan oranlı olarak belirlenmesidir. Fakat çoğu zaman mahkemeler uygulamada oluşan sorunlar sebebiyle bu şekilde bir karar vermezler. İkinci olarak, Nafaka alacaklısı eşin nafaka ücretinin günün ekonomik şartlarına göre az kalması sebebiyle açabileceği Nafaka Artırım davası mevcuttur. Nafakanın artırılması davasında Mahkeme nafakayı günün koşullarına göre yeniden değerlendirip bir meblağ belirleyecektir.
Aile konutu, ailenin sürekli olarak barınmak amacıyla kullanılan aile fertlerinin yaşadığı oturma yeridir. Bir yerin aile konutu olabilmesi için evlilik birliği içinde aile yaşamının yoğunlaştığı bir konut bulunmalıdır.

Eşlerden biri, aile konutunun kira sözleşmesini tek başına feshedemez) , aile konutunu devredemez, aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

Devamını Oku
Kuruluşu, işlemlerde karar verme süreci, adres değişikliği ve kapanış işlemleri göz önüne alındığında sermaye şirketlerine göre çok daha hızlı karar alınabilen ve kısa sürede işlem gerçekleştirilen şirket türleridir.

Adi şirketler, kuruluş masraf ve harçları bakımından sermaye şirketlerine göre daha az masraflıdır. İşletmenin ömrü boyunca yapılacak iş türü değişikliği, adres değişikliği gibi değişikliklerde sermaye şirketlerinde ana sözleşmenin tadil edilmesi ve tescili zorunluluğu bulunurken, adi ortaklıklarda tüm bu işlemler bir tek dilekçe ile halledilebilmektedir.
Sermaye Şirketlerinde ortaklar şirket borçlarından yalnızca taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile sorumludur. Adi Ortaklıklarda ise ortakların şirket borçlarına karşı sınırsız sorumlulukları esastır.

Ortaklığın faaliyeti ticari işletme ile sınırlıdır ve ortaklardan birinin ölümü,iflası şirketi sonra erdirir. Ortakların kişisel alacaklısı, alacağını tahsil edemediği taktirde şirketin feshini talep edebilmektedir.

Adi Ortaklıklarda kademeli vergi usulü uygulanmaktadır. Sermaye şirketleri ise sabit vergi usulüne tabi olup, değerlendirme yapıldığında bu durum gelir dilimine göre avantaj yada bazen dezavantaj olabilmektedir. Ortaklığın gelir düzeyi arttıkça uygulanan vergi de artış göstermektedir. Sermaye şirketlerinde söz konusu bu oran sabittir.
Anonim şirketlerde hisse devri oldukça kolay mümkündür ve el değiştirmesi menkul kıymet olarak mümkündür.
Anonim Şirketler Limited Şirketler gibi tek ortak ile kurulabilmekte olup limited şirketlerde azami ortak sayısı 50 (elli), anonim şirketlerde ise sınırsızdır.

Anonim Şirketlerde asgari kuruluş sermayesi 50.000 -TL, Limited Şirketlerin asgari kuruluş sermayesi 10.000 -TL’dir.

Anonim Şirkette devirler hisse devir sözleşmesi ile gerçekleştirilir. Noter huzurunda devir ve hisse senedi devrinin ticaret siciline tescili de zorunlu değildir. Limited Şirkette hisse devri için hisse devrine ilişkin yazılı sözleşmenin hazırlanması, noterce onaylanması, hisse devrinin şirket genel kurulunca onaylanması ardından hisse devrinin ticaret siciline tescili ve son olarak hisse devrinin şirket pay defterine kaydı gerekmektedir.

Anonim şirketlerde şirket pay senedinin 2 yıl geçmesi akabinde satılması durumunda elde edilen kazanç vergiye tabi değildir. Limited Şirketlerde hisse satışından kaynaklı gelir vergisi doğmaktadır.

Anonim şirketlerde halka arz edilebilme imkanı bulunmakta, limited şirketlerde ise halka arz durumu olamamaktadır.
Boşanma protokolü boşanan kişilerin durumuna göre özel olarak hazırlanması gereken bir protokoldür. Boşanan kişilerin Boşanma sebebi, mal paylaşımı, karşılıklı talepler alanında uzman boşanma avukatı ile hazırlanmalıdır. Protokolde olması gerekli bazı hususların yokluğu ciddi hak ve menfaat kaybına neden olur olabilmektedir.
Avukatlık ruhsatı bulunan her Avukat her davayı alabilme yetkisine sahiptir fakat doktor gibi Avukatlarında bazı branşları bulunmaktadır. Alanında yüksek tahsil yapan, tez yazan, ya da bu alanda yıllarını vermiş tecrübeli bir Avukatla çalışmak menfaatleriniz açısından oldukça faydalı olacaktır. Boşanma Davalarda üstün menfaatlerin gözetilerek, doğru zamanda hareket etmek esastır. Boşanma davası alanında uzman bir boşanma avukatı tarafından takip edilmelidir. Boşanma sonucu ve velayet, mal paylaşımı, nafaka,tazminat..vb konularda tarafların menfaatlerinin korunması için alanında profesyonel bir avukatla çalışmanızı önermekteyiz.
Şiddet uygulayan tedbir niteliğinde olan koruma kararına uymaması durumunda,kanunun 13.maddesi doğrultusunda, hakim kararıyla 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi söz konusu olabilmektedir. Şayet İhlalin devam etmesi durumunda bu süre uzatılmaktadır.
Anonim Şirketler Limited Şirketler gibi tek ortak ile kurulabilmekte olup limited şirketlerde azami ortak sayısı 50 (elli), anonim şirketlerde ise sınırsızdır.

Anonim Şirketlerde asgari kuruluş sermayesi 50.000 -TL, Limited Şirketlerin asgari kuruluş sermayesi 10.000 -TL’dir.

Anonim Şirkette devirler hisse devir sözleşmesi ile gerçekleştirilir. Noter huzurunda devir ve hisse senedi devrinin ticaret siciline tescili de zorunlu değildir. Limited Şirkette hisse devri için hisse devrine ilişkin yazılı sözleşmenin hazırlanması, noterce onaylanması, hisse devrinin şirket genel kurulunca onaylanması ardından hisse devrinin ticaret siciline tescili ve son olarak hisse devrinin şirket pay defterine kaydı gerekmektedir.

Anonim şirketlerde şirket pay senedinin 2 yıl geçmesi akabinde satılması durumunda elde edilen kazanç vergiye tabi değildir. Limited Şirketlerde hisse satışından kaynaklı gelir vergisi doğmaktadır.

Anonim şirketlerde halka arz edilebilme imkanı bulunmakta, limited şirketlerde ise halka arz durumu olamamaktadır.
İş aktini, primlerinin eksik yatması sebebiyle fesheden işçi, ihbar tazminatı talep edemez.
İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesinin akabinde, iş kanununda belirtilen belirli süre içerisinde açılması gereken dava işe iade davasıdır. İşçi, İş sözleşmesi fesih bildiriminde sebep gösterilmemesi, ya da gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiasıyla fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilmektedir.
İş sözleşmesi fesih nedeninin geçerli olmadığı, ya da sebep gösterilmemesi durumlarında işçi tarafından işe iade davası açılacaktır. İşçi, iş sözleşmesinin feshedildiğine dair bildirimin tebliğinden itibaren bir ay içerisinde açacaktır. Söz konusu süre içerisinde dava açılmadığı taktirde dava süre yönünden reddedilmektedir.
İşe iade davası açma hak düşürücü süresi, herhangi bir itiraz olmasa dahi, Hakim tarafından kendiliğinden incelenecek ve buna göre karar verilecektir. İşbu sürenin değerlendirilmesi davanın her aşamasında yapılabilmektedir. Davalı da bu sürenin kaçırıldığını dava sürerken her aşamada iddia edebilecektir.
İşveren işyerinde çalıştırdığı işçinin ücretini zamanında yada hiç veya eksik ödemeyebilmektedir. Bu durumda haklı nedenle iş akti feshedilerek tazminat ve alacak haklarının talebi yoluna gidilebilmektedir. İşçinin ücretinin ödenmemesi halinde İş işçi, iş akdini haklı nedene dayanarak feshedebilir. İşçi işyerinde 1 yıldan fazla çalışması durumunda kıdem tazminatı hakkı olup talep edebilecektir.
İş kanunundan doğan ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 5 yıldır.
İhbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi tüm tazminat alacakları 10 yıllık zamanaşımına tabidir.
Bu durumda, İşçinin birtakım hukuki hakları bulunmaktadır. İşçi, geriye dönüş 5 yıl için ücretinin mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte faiziyle ödenmesi için dava açabilir.

İşçi birde çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilmektedir. İşçinin bu hakkını kullanabilmesi için; ödenmesi gereken ücret alacağı olması, işverenin maaş ödeme gününden itibaren 20 gün içinde işçinin ücretini tamamen veya kısmen ödememiş olması ve ücretin ödenmemesinin mücbir sebebe dayanmaması gerekmektedir. Ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten imtina edebilir. Bu işçinin, çalışmaması nedeniyle iş akitleri feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

Hızlı Destek Alın

İletişim formu direkt olarak uzman avukatlarımız tarafından okunarak cevaplanmaktadır.

Whatsapp