Images
T
O
K
G
Ö
N
Ü
L

İş Hukuku Davaları

İş Hukuku Davaları


Kıdem ve İhbar Tazminatı Davaları:
İş davalarında işçi alacaklarına yönelik davaların içeriği kıdem ve ihbar tazminatlarına yöneliktir. İşverenler çoğu zaman işçiyi işten çıkararak işçinin tazminatlarını ödemekten imtina etmektedir. Bu durumun neticesi olarak ise işçi dava yoluna başvurmaktadır. İş hukukuna yön veren temel ilkelerden biri işçinin korunması ilkesidir. Kıdem ve ihbar tazminatı ile birlikte fazla mesai ücretleri, resmi tatil alacakları, yıllık izin ücretleri..gibi birtakım alacak kalemleri de dava konusu olabilmektedir. İşçi alacağına yönelik davalar yaklaşık 1 yıl kadar sürmektedir.

Kıdem tazminatı iş sözleşmesinin iş kanununda öngörülen hallerden biri ile sonra ermesi halinde ve en az 1 yıl çalışılması halinde işçiye veya ölümü halinde,yasal mirasçılarına, işverenin ödediği tazminattır.

İhbar Tazminatı; Çeşitli sebeplerle iş akti feshedilen işçiye çalışma süreleri nazara alınarak ödenen tazminattır. İşveren ve işçi, iş sözleşmesini feshederken kanunda belirtilen sürelere riayet etmelidir. İşçi veya işveren, iş sözleşmesini kanunda geçen sürelere uymadan sona erdirirse, bildirim sürelerine ait ücret tutarını tazminat olarak ödemelidir. İşçinin ifa ettiği hizmet süresi tazminatı belirlemek açısından önemlidir. İhbar süresi tespit edildikten sonra bu süreye karşılık gelen aylık brüt gelir giydirilmiş aylık brüt ücret üzerinden hesaplanır. Gelir ve damga vergisi kesintileri yapılır.

6 aydan az çalışanlar için 2 hafta 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlar için 4 hafta 1,5 ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta 3 yıldan fazla çalışanlar için 8 hafta

Fazla Mesai Alacakları
Fazla çalışma, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar olup, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli fazlası olarak hesaplanır. Fazla mesai ücretlerinin talebinde Dava Zamanaşımı beş yıldır. İşten ayrılan işçi geriye dönük olarak son 5 yılın fazla mesaisini talep edebilecektir.
İş Hukuku Davaları
İşveren işyerinde çalıştırdığı işçinin ücretini zamanında yada hiç veya eksik ödemeyebilmektedir. Bu durumda haklı nedenle iş akti feshedilerek tazminat ve alacak haklarının talebi yoluna gidilebilmektedir. İşçinin ücretinin ödenmemesi halinde İş işçi, iş akdini haklı nedene dayanarak feshedebilir. İşçi işyerinde 1 yıldan fazla çalışması durumunda kıdem tazminatı hakkı olup talep edebilecektir.
İş kanunundan doğan ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 5 yıldır.
İhbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi tüm tazminat alacakları 10 yıllık zamanaşımına tabidir.
Bu durumda, İşçinin birtakım hukuki hakları bulunmaktadır. İşçi, geriye dönüş 5 yıl için ücretinin mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte faiziyle ödenmesi için dava açabilir.

İşçi birde çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilmektedir. İşçinin bu hakkını kullanabilmesi için; ödenmesi gereken ücret alacağı olması, işverenin maaş ödeme gününden itibaren 20 gün içinde işçinin ücretini tamamen veya kısmen ödememiş olması ve ücretin ödenmemesinin mücbir sebebe dayanmaması gerekmektedir. Ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten imtina edebilir. Bu işçinin, çalışmaması nedeniyle iş akitleri feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

Hızlı Destek Alın

İletişim formu direkt olarak uzman avukatlarımız tarafından okunarak cevaplanmaktadır.

Whatsapp