Images
T
O
K
G
Ö
N
Ü
L

İşe İade Davası

İşe İade Davası


İŞE İADE DAVA ŞARTLARI
İşe iade Davası sonucu, işçinin işe iade kararı verilebilmesi için bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

1. Sözleşmesinin İş veya Basın İş Kanunu’na Tabi Olması gerekmektedir.

2. Sözleşmesinin Süresiz Olması gerekmektedir. Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler iş güvencesi hükümlerinden faydalanamazlar.

3. Sözleşmenin İşveren Tarafından Feshedilmesi gerekmektedir.

4. İşçinin Altı Ay Kıdeminin Bulunması gerekmektedir. Çalışma süresi en az 6 ay olmayan işçilerin sözleşmeleri bir sebep gösterilmeksizin feshedilebilmektedir.

5. Otuz veya Daha Fazla İşçi Çalıştıran Bir İşyeri Olması gerekmektedir.
İş güvencesi, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde uygulanmakta olup, temel problemlerden bir tanesi çalışan işçi sayısının otuz veya üzeri olması kriterinde ortaya çıkmaktadır.

6. İşveren Vekili Statüsünde Olmamak gerekmektedir.

Fesih Bildirimi; İşe iade davasını açma süresi fesih bildirimi tebliği tarihinden itibaren bir aydır. Bildirim yazılı olmalıdır. Fesih sebebinin kesin ve açık olarak belirtilmesi gerekmektedir. İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMASI
İşçinin savunması alınmaksızın iş sözleşmesi sona erdirilemez. Savunmanın yazılı alınması ispat açısından uygun olacaktır.

İŞE İADE DAVA DİLEKÇESİ
İşçinin dava Dilekçesinde “feshin geçersizliği ve işçinin işe iadesine karar verilmesi ile kararın kesinleşmesine dek, işçinin boşta geçireceği süre içinde, en fazla dört aya kadar olan ücreti tutarında tazminat talep etmesi gerekmektedir. Şayet, İşverenin süresi içinde işe başlatmaması durumunda 8 aya kadar çalışma bedeli tazminatı da talep edebilecektir.

İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARI
İşveren tarafından işçinin iş sözleşmesi, herhangi bir sebep gösterilmeksizin, yada geçersiz sebeple feshedilmesi halinde, işçi işe iade davasını kazanmasının akabinde geçersiz fesih sebebiyle, çalışmadığı sürece ilişkin ücretini ve diğer yasal haklarını talep edebilecektir. Mahkeme kararının, işçiye tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işçinin işe başlamak üzere işverenine başvurması gerekmektedir. İşçiyi, işveren bir ay içinde işine başlatmadığı takdirde en az dört, en çok sekiz aylık maaşını ödemek zorundadır.

İŞE İADE KARARININ TEBLİĞİ
Mahkeme kararının, işçiye tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işçi işverene başvurmalıdır. Söz konusu bu süre hak düşücü kesin süredir ve bu süre içinde başvuruda bulunulmazsa hak düşer.

İŞÇİNİN İŞVERENE BAŞVURUDA BULUNMASI
Mahkeme kararı akabinde işçi on iş günü içinde işverene başvurmak zorunda olup bu süre geçtikten sonra yapılan başvuru işveren tarafından kabul edilmek zorunda değildir.

İŞE BAŞVURU ŞEKLİ
İşe iade başvurusunun ispat açısından yazılı olarak noter vasıtasıyla yapılması uygundur.

İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMASI
İşveren işçinin işe alım başvurusunun işverene tebliğden itibaren bir ay içinde işçiyi işe başlatmak zorundadır. İşveren bu süre içinde işçiyi işe başlatmazsa mahkeme tarafından belirlenen tazminatı ödemekle yükümlü olacaktır.

İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASI
İşçi işveren tarafından işe başlatılmadığı taktirde, işveren işçinin boşta geçirdiği süre ücretini ödemek zorundadır. Dört aylık maaşı olan ücreti ve diğer haklarının işçiye işveren tarafından ödenmesi gerekecektir. İşveren, ayrıca tazminat ödeme yükümlülüğü de bulunmaktadır. Talep edilmesi halinde işçiye en az dört aylık, en çok sekiz aylık ücreti tutarında , işveren tarafından tazminat ödenmesi gerekmektedir.
İşe İade Davası
İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesinin akabinde, iş kanununda belirtilen belirli süre içerisinde açılması gereken dava işe iade davasıdır. İşçi, İş sözleşmesi fesih bildiriminde sebep gösterilmemesi, ya da gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiasıyla fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilmektedir.
İş sözleşmesi fesih nedeninin geçerli olmadığı, ya da sebep gösterilmemesi durumlarında işçi tarafından işe iade davası açılacaktır. İşçi, iş sözleşmesinin feshedildiğine dair bildirimin tebliğinden itibaren bir ay içerisinde açacaktır. Söz konusu süre içerisinde dava açılmadığı taktirde dava süre yönünden reddedilmektedir.
İşe iade davası açma hak düşürücü süresi, herhangi bir itiraz olmasa dahi, Hakim tarafından kendiliğinden incelenecek ve buna göre karar verilecektir. İşbu sürenin değerlendirilmesi davanın her aşamasında yapılabilmektedir. Davalı da bu sürenin kaçırıldığını dava sürerken her aşamada iddia edebilecektir.

Hızlı Destek Alın

İletişim formu direkt olarak uzman avukatlarımız tarafından okunarak cevaplanmaktadır.

Whatsapp