Images
T
O
K
G
Ö
N
Ü
L

Vekalet Bilgileri

Avukat ile müvekkili arasındaki ilişki bir vekalet ilişkisidir. Avukatın müvekkili adına işlem yapabilmesi için mutlaka bir vekaletname ile vekil olarak atanması gerekmektedir. Avukata verilecek vekaletname Noterde (yurtdışında konsolosluklarda) düzenlenir.
Vekil:
Bağlı Bulunulan Baro: İstanbul Barosu

Adres / İstanbul Vekalet Türü: Genel Dava Vekaleti (Boşanma davası haricindeki tüm davalar için) Yetkiler: Ahzu kabz, sulh ve ibra, hâkimin reddi, davanın tamamının ıslahı, yemin teklifi, yemini kabul, iade veya reddi, haczin fekki, iflas talebi, tahkim ve hakem sözleşmesi imzalama, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifi ve bunlara muvafakat, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına müracaat, davadan ve kanun yollarından, temyizden feragat, feragati ve davayı kabul, yargılamanın iadesi talebinde bulunma, hakimlerin fiilleri nedeniyle Devlet aleyhine tazminat davası açma, icra satışlarına girme, pey sürme, teminat yatırma, ihale edilen malları teslim alma, bankalara çek ibraz etmeye, çek bedellerini tahsile, çekleri cirolamaya, karşılığı bulunmayan çekler için karşılıksız işlemi yapmaya, banka sorumluluk bedelini tahsile birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil…

Vekalet Türü: Boşanma Davası Vekalet
Yetkiler: Eşim …………………………..’in bana karşı açtığı ve/veya açacağı boşanma davası ile benim ona karşı açtığım ve/veya açacağım boşanma davası veya diğer bilumum davalardan dolayı, ahzu kabz,sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil…

Gerekenler:
Özel kişiler noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlilik cüzdanı yada pasaport gibi geçerli bir resmi kimlik ibraz etmek zorundadırlar. Boşanma vekaletnamesi için en az iki adet fotoğraf gerekmektedir. Şirketler ve diğer tüzel kişiler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı zorunludur. Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur. Yurt dışındaki Türk vatandaşları T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler. Konsolosluğun bulunmaması veya o ülke vatandaşı olunması halinde ise düzenlenen ülke noterleri marifeti ile düzenlenecek vekaletnamenin düzenleyen ülke yetkili makamlarınca ve T.C. Konsolosluklarınca onaylanması gerekmektedir.

BANKA HESAP ve IBAN BİLGİLERİMİZ
IBAN:

Hızlı Destek Alın

İletişim formu direkt olarak uzman avukatlarımız tarafından okunarak cevaplanmaktadır.

Whatsapp